فرم های مقطع کارشناسی ارشد

فرم های مورد نیاز دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

راهنمای نحوه ی تدوین و نگارش پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد

فرم گزارش سه ماهه مراحل تحقیق پایان نامه

فرآیند اخذ پایان نامه

همه فرم های پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم های هر نسخه به صورت یک فایل زیپ می باشد

فرم شرکت در جلسه دفاع

فرم های عمومی

فرم تسویه

طرح نهایی کارشناسی معماری

راهنمای مراحل و نحوه نگارش کارآموزی و فرمهای کارآموزی

بنا بر تصمیم ریاست محترم آموزش و شورای پژوهشی مؤسسه رعایت تمامی موارد زیر و محتوای آن را از تاریخ 92/11/15 در اخذ درس کارآموزی الزامی خواهد بود
الف) توجه به نحوه انتخاب واحد درس کارآموزی
ب) توجه به دستورالعمل نگارش درس کارآموزی
ج) توجه به مراحل فرآیند کارآموزی
ه) فرم های تهیه شده خارج از سایت و انتشارات مؤسسه تائید نخواهند شد
و) در صورت عدم رعایت موارد ذکرشده به هیچ وجه کارآموزی شما تایید نخواهد شد

راهنمای نگارش و انتخاب واحد پروژه

بنا بر تصمیم ریاست محترم آموزش و شورای پژوهشی مؤسسه رعایت تمامی موارد زیر و محتوای آن را از تاریخ 92/11/15 در اخذ درس پروژه الزامی خواهد بود
الف) توجه به نحوه انتخاب واحد درس پروژه
ب) توجه به دستورالعمل نگارش درس پروژه
ج) توجه به مراحل فرآیند پروژه
ه) فرم های تهیه شده خارج از سایت و انتشارات مؤسسه تائید نخواهند شد
و) در صورت عدم رعایت موارد ذکرشده به هیچ وجه پروژه شما تایید نخواهد شد
جهت راهنمایی بیشتر می توانید به واحد پژوهش دانشگاه مراجعه کنید

© 2020 – تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه اموزش عالی نوین است

طراحی و اجرا گروه پیکسل