– مشخصات فردی:

  نام: فاطمه

نام خانوادگی: مقرب                                       

2- سوابق تحصیلی:

الف) کارشناسی: علوم اجتماعی-دانشگاه پیام نور

ب) کارشناسی ارشد: علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ج)دانشجوی مقطع دکتری رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر سرمایه اجتماعی در بین زنان شهرستان گرمی

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی – پژوهشی (ISC):

نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر سرمایه اجتماعی در بین زنان شهرستان گرمی 

تاثیر سرمایه اجتماعی و روحیه خدمتی و مسولیت اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان در بانک ملت شهر اردبیل

بررسی راههای جذب توریسم روستایی بر اساس مدل SWOT و اثرات گردشگری بر توسعه پایدار روستایی (مطالع موردی روستاهای داش دیبی و شوئون شهرستان گرمی)

 مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی:

بررسی تاثیر ابعاد جهانی شدن بر هویت ایرانی – اسلامی در کیان دانشجویان و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت ارتقای آن

تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی با نقش میانجی مدیریت دانش بر عملکرد مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

بررسی فرهنگ سازمانی و نوآوری بر بهبود عملکرد سازمان (مطالعه موردی: شهرداری اردبیل)

نگارش کتاب تحت عنوان 

خلاقیت فکری فراگیر در یاددهی مطلوب

سوابق تدریس در دانشگاه های سراسری – آزاد – غیرانتفاعی

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی از سال 1390 تا کنون

تدریس در دانشگاه علمی – کاربردی شهرستان گرمی از سال 1390 تا کنون

تدریس در دانشگاه علمی – کاربردی فرهنگ و هنر از سال 1391 تا کنون

تدریس در دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل طی سال های 1390 – 1392

تدریس در موسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی شمیم دانش نوین اردبیل طی سال های 1390 – 1398

تدریس در دبیرستان غیرانتفاعی آینده سازان شهرستان گرمی طی سال های 1388-1391

سوابق اجرائی:

عضو کمیته اجرائی کانون هلال احمر استنان اردبیل